Z-2012-biotek Wiki
Advertisement

Navngivning af alkaner[]

Fremgangsmåde[]

Punkt 1 - Carbonkædes længde

Lokaliser og tæl den længste carbonkæde. Vi tæller fremover fra den side af molekylet, hvor vi får det mindste tal i forhold sidekæder. Hvis der ingen sidekæder er tæller vi fra den side af molekylet, hvor vi får mindst tal i forhold til specielle bindinger.


Punkt 2 - Type

Tjek om det er en alkan (hvor der kun er enkeltbindinger mellem carbon), alken (hvor der er en eller flere dobbeltbindinger) eller alkyn (hvor der er en eller flere trippelbindinger).


Punkt 3 - Specielle bindinger

Hvis der er dobbeltbindinger eller trippelbindinger, skal de lokaliseres og det nummer carbonatom, som dobbeltbindingen eller trippelbindinger sidder på, skrives mellem stammen af navnet på molekylets type og den endelse af navnet, der bestemmer, hvorvidt det er en alkan, alken eller alkyn. 


Punkt 4 - Isomeri

Vi skal nu bestemme isomerien i molekylet. Tag udgangspunkt i et af atomerne i dobbeltbindingen. Vi ser på dens øvrige bindinger og bestemmer hvilket af disse, der har højest prioritet (atomnummer). 

Læg mærke til, på hvilken side af carbonatomet det atom med højest prioritet sidder.
Kig nu på det andet atom i dobbeltbindingen og bestem igen hvilket af dets øvrige bindinger, der har højest prioritet. Læg igen mærke til på hvilken side af carbonatomet det atom med højest prioritet sidder. 

Hvis begge atomer med højest prioritet befinder sig på samme side af carbonatomet kaldes isomerien en Z-isomeri, og hvis de sidder på hver sin side er det en E-isomeri. 
Du kan komme ud for, at atomerne i de øvrige bindinger til et af carbonatomerne i dobbeltbindingen har samme prioritet. I det tilfælde fortsætter man længere ud af de to kæder, indtil der er forskel på prioriteterne.


Punkt 5 - Sidekæder

Tjek efter sidekæder, der sidder på hovedcarbonkæden. Lokaliser på hvilket carbonatom sidekæden sidder og hvor lang den er og indsæt dette i navngivningen. Hvis der er flere af samme sidekæde i molekylet hedder det henholdsvis di, tri, tetra osv.

Rækkefølge for navnet:
(E/Z-isomeri), sidekæder, navn af carbonkæde, placering af evt. specielbinding, type af alkan/alken/alkyn

Eksempel[]

Navngivning af alkaner.jpg
Vi starter med at tælle den længste carbonkæde, som i dette tilfælde er 4, altså hedderdette molekyle noget med -but-.Vi kan se, at der er en dobbeltbinding i molekylet, altså er det en alken. Vi kan tælle, at dobbeltbindingen sidder på første carbon-atom og vi kan nu kalde hovedkæden for en but-1-en. Vi bestemmer isomerien ved at se på atomerne omkring dobbeltbindingen.

Ved atom 1 vinder brom, da brom har højere atomnummer og derved højere prioritet end Hydrogen.  

Ved atom 2 vinder ingen til at starte med, da carbon og carbon har samme prioritet. Vi går derfor længere ud af kæden og der vinder den øverste kæde, da der er et carbonatom ved den øverste og intet atom ved den nederste. Dette er en E-isomeri, da vinderen er nederst ved atom 1 og øverst ved atom 2.

Vi mangler nu at se på sidekæder, hvilket der er 2 af. Vi har en brom-sidekæde på første carbonatom og derefter en methyl-sidekæde på carbonatom 2. 

Vi kan nu sætte det hele sammen til dette navn;

E-1-brom-2-methyl-but-1-en

Advertisement